GalicianTranslationGlossary

DICIONARIO

Ésta é unha guía das palabras máis usadas e a tradución máis adecuada a utilizar.

English Galego
add import agregar import (neste caso import refírese a unha palabra reservada de Java, polo que non se traduce)
applet miniaplicativo
archive file arquivo comprimido
array matriz
assembly ensamblado, montaxe
assertion aserto
backtracking retroceso, volta atrás
bean compoñente
behavior comportamento, conduta
binding vínculo, ligazón
bound (sust.) límite, borde
bound (verbo) vinculado, ligado
browse examinar
browser navegador
buffer búfer
bundle paquete
bundled empaquetado
bytecode código de bytes
cache memory memoria de acceso rápido / memoria caché (contexto)
cached almacenado na memoria de acceso rápido
Camel Case notación Camel Case (notación que une palabras coa primeira letra en maiúscula, úsase para as clases en Java)
caret cursor
case sensitive que distingue entre maiúsculas e minúsculas
casting conversión
catch capturar (excepcións)
check box caixa de verificación
chooser selector
clash entrar en conflito
classpath ruta de clases, classpath (non se traduce cando se refire á variábel de entorno en Java)
click premer, facer clic
clip recortar
code completion autocompletado de código
collect recoller
compile compilar
command line liña de ordes
commit remitir, commit, confirmar, converter en permanentes (unha serie de cambios)
combo box lista despregábel
compartment compartimento
compliant conforme aos requisitos
compute procesar
computer equipo
constraint restrición
correlating de correlación, asociado
corrupted danado
crash bloquearse, colgarse (un programa)
cross-platform multiplataforma
custom hábito, costume; persoal, propio
customize personalizar
dead letter queue cola de mensaxes non entregadas
default predefinido
default, by de forma predefinida
deploy despregar
deprecated obsoleto
deprecation caída en desuso, obsoleto
dialog cadro de diálogo
directory directorio
disable desactivar
dock área de iconas
dumping envorcado do estado da memoria, estado da memoria
edit editar, modificar
embedded incrustado
engine motor
enter (key) intro
eventually á larga, finalmente
failed fallado, erro, produciuse un erro
fault defecto
fallthrough caída en cascada (nunha estrutura switch-case sen break)
feature (sustantivo) característica
feature (verbo) presentar
field atributo (nun obxecto Java)
field campo (nunha táboa de base de datos)
floating point number número de coma flotante
fold repregar
font tipo de letra
force obrigar
freeform project proxecto freeform (en proxectos Java é unha secuencia de ordes Ant existente)
frontend primeiro plano, interface
fully qualified completo
general-purpose de utilidade variada
grid grella
guarded block bloque protexido
GUI interface gráfica (para usuarios)
hard-coded non modificábel/s (dise de datos inseridos/escritos directamente no código fonte do programa (no lugar de obtelos dunha fonte externa ficheiro de configuración ou parámetros da liña de ordes) onde non poderán ser facilmente cambiados ou modificados (a diferenza de aqueles datos que poden ser modificados polos usuarios))
heap memoria dinámica ??
Heap Walker percorredor da memoria dinámica ??
hover estar suspendido
IDE programa, contorno (de programación), IDE
ignore non ter en conta
illegal ilegal
implement realizar, levar a cabo, implementar
initialize asignar un valor inicial, inicializar
inner class clase interna
instance instancia, exemplar
instantiation creación
intro intro
invalid incorrecto
item elemento
keymap mapa de teclado
keyword palabra reservada
layout distribución, xestor de distribución
lexer analizador léxico
line wrapping axuste de liña
library biblioteca
lifeline axuda
link enlace
listener Listener (clase Java)
location localización
log rexistro
map asignar, corresponder
match emparellar, coincidir con
matching emparellamento, coincidencia, a xogo con
named query consulta con nome
namespace espazo de nomes
n/a n/d (non dispoñíbel)
mnemonic mnemotécnico
occurrence aparición, coincidencia
one-up ir por diante
outline esquema, bosquexo
out of the box listo para usar, sen necesidade de configuralo; innovador
overline poñer una raia encima de unha liña de texto
overloaded sobrecargado
override sobrescribir
overriding sobrescritura
parent folder cartafol superior
parsing análise
password contrasinal (masculino)
pattern patrón
payload información útil
pc equipo
please (non se traduce) Nin sequere se pon!! En inglés se abusa moito del, en galego non se introduce.
plugin plugin (Optase por non traducir, xa que non hai consenso, entre complemento, engadido, extensión e pode ter moitos significados porque se abusa do termo)
polling interval intervalo de mostraxe
populate encher
pop-up menu menú emerxente
profiler analizador de rendemento
profiling análise de rendemento
quoted citado, cadena entre comiñas
radio button botón de opción
reachable accesíbel
refactor reestructurar
refactoring reestruturación
referenced referido
refresh actualizar
remove borrar, eliminar
remove import eliminar import (Véxase Add import)
rename cambiar nome ou cambiar de nome
render interpretar, xerar unha imaxe a partires de un modelo
rendering interpretación
report informe
repository repository
requeriment requisito
resume continuar
return devolver
right away inmediatamente
right-click premer co botón dereito
root administrador (referido a un usuario); raíz
runtime tempo de execución, en execución, contorno de execución
scan explorar
scope ámbito
script secuencia de ordes, guión
scroll mover, moverse
self time tempo para sí mesmo
settings axustes, configuración
shallow baixo, pouco profundo, superficial
shape forma
shell intérprete de ordes
shortcut acceso rápido
skeleton estrutura básica, esquelete
snap adherir, xuntar de maneira firme ou brusca
snapshot instantánea
spelled deletreado
stand-alone autónomo
source fonte (código), orixe
standard normal, típico, convencional, habitual; modelo, prototipo, norma, patrón
star asterisco
start from scratch empezar de cero
statement sentencia
strike through riscado
stream fluxo
string cadea
strip descartar
support ser compatíbel, admitir, manter; compatibilidade, apoio, asistencia
switch cambiar a
tab separador
test proba
thread subproceso
third party terceiro
thumbnail view vista en miniatura
time out prazo, expiración
time stamp data, marca de tempo
todo pendente
token lexema, símbolo; simbólico
trace rastrear, seguir a execución
tracing rastreado
trailing comma coma ao final (de unha matriz)
try intentar, probar
tutorial manual
unable incapaz
undeploy repregar
underscore subliñado
unmatched desemparellado
URL enderezo (de Internet)
usage uso
utility ferramenta
verbose detallado
versioning control de versións
view (verbo) ver
view (sust.) visualización
weight grosor
wrapper envoltura
wrapping, line axuste de liña


Traductores en liña

Diccionarios en liña

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo