PolishTranslationSlownik

[[{TableOfContentsWHERETitle=WybierzLiterę} | {TableOfContents WHERE title=Wybierz Literę}]]


cz - czasownik, prz - przymiotnik, przys - przysłówek, rz - rzeczownik

Lista Wyrazów (Wyrażeń) Zakazanych, których nie tłumaczymy.


WYRAŻENIE
NetBeans
JavaBean
API
SPI
JavaHelp
Look & Feel
IDE
String
N/A


API`s oraz wyrażenia


ANG POL
Progress API API Postępu
Modules API API Modułów
Settings API API Ustawień
MultiView Windows API API Wielowidokowych Okien
Command Line Parsing API API Parsowania Linii Poleceń
Project API API Projektu
UI Utilities API API Narzędzi Interfejsu Użytkownika
Compatibility API API Kompatybilności
Dialogs API API Okien Dialogowych
Ant-Based Project Support Obsługa projektów Ant
Execution API API Wykonywania
Run-time Watches Monitory
Timers API Liczniki API
Classfile Reader Czytnik ścieżek plików
Out-of-the-box Standardowy
Non-nullable columns Kolumny bez wartości null
Expressions in order by Wyrażenia zgodne z
Group by support Grupuj według wsparcia
Group by beyond select Grupuj według niezaznaczonych
Column privileges query Zapytanie o przywileje kolumn
Best row identifier query Zapytanie o klucz główny
SQL Indentation Engine Silnik wcięć SQL
String Literal Literał Znakowy
Floating Point Literal Literał zmiennoprzecinkowy
Debug mode Tryb debugowania
Unable to refresh children Nie można odświeżyć węzłów potomnych
Batch of commands Skrypt wsadowy
Code Clips Fragmenty


A


ANG POL Komentarz Część mowy
About O programie wyrażenie
Affected Zmodyfikowany prz
Aliasing Koordynowanie też Przekierowanie, Zniekształcenie prz


B


ANG POL Komentarz Część mowy
Build Buduj cz
Bootstrap Rozruch cz
Bind Wiązać cz
Breakpoint Punkt przerwania rz


C


ANG POL Komentarz Część mowy
Cancel Anuluj cz
Checkout Pobierz W systemach kontroli wersji cz
Class Klasa rz
Classpath Ścieżka klasy rz
Clean Wyczyść cz
Close Zamknij cz
Configuration Konfiguracja rz
Commit Zatwierdź W systemach kontroli wersji cz
Copy Kopiuj cz
Copy Kopia rz
Core Rdzeń w zależności od kontekstu(jądro byłoby kernel) rz
Customize Dostosuj cz
Cut Wytnij cz
Callable Wywoływalny rz
Customizer Aplikacja dostosowującaD


ANG POL Komentarz Część mowy
Document Dokument rz
Directory Katalog rz
Developing Rozwijanie cz
Dialog Asystent rz
Dock Przypnij Menu cz


E


ANG POL Komentarz Część mowy
Edit Edycja (w Menu) rz
Edit Edytuj cz
Exit Wyjście rz
Explorer Eksplorator rz
Expression Wyrażenie rz


F


ANG POL Komentarz Część mowy
File Plik Chyba nie zawsze rz
Fetch Pobierz cz
Folder Folder rz
Flavor Odmiana też Rodzaj rz


G


ANG POL Komentarz Część mowy
GUI Graficzny Interfejs Użytkownika rz


H


ANG POL Komentarz Część mowy
Help Pomoc rz
Handler Moduł obsługujący


I


ANG POL Komentarz Część mowy
Item Pozycja rz


J


K


ANG POL Komentarz Część mowy
Keyboard Klawiatura rz
Keyseq Kombinacja klawiszy


L


ANG POL Komentarz Część mowy
Lexer Analizator leksykalny rz


M


ANG POL Komentarz Część mowy
Main Główny prz
Member Członek rz
Manager Zarządca rz
Mixed-case Mieszana pisownia
Multiple Wielorakie Wielokrotne prz


N


ANG POL Komentarz Część mowy
Navigate Nawigacja (w Menu) rz
Navigate Nawiguj cz


O


ANG POL Komentarz Część mowy
Occured Wystąpiło cz
Open Otwórz cz
Options Opcje rz
Option Opcja rz
Output Wynik też Wyjście rz


P


ANG POL Komentarz Część mowy
Page Strona rz
Paste Wklej cz
Plugin Wtyczka rz
Project Projekt rz
Preferences Preferencje rz
Parser Parser rz
Parsing Parsowanie cz
Rollback Odwrót rz
Pane Panel rz
Programatically Programowo też Automatycznie prz


Q


R


ANG POL Komentarz Część mowy
Rename Zmień nazwę cz
Revision Wersja rz
Runtime Tryb pracy rz
Resolver Analizator rz


S


ANG POL Komentarz Część mowy
Save Zapisz cz
Set Ustaw Można Zmień cz
Source Źródło rz
Switch Opcja rz
Set Kolekcja też Zbiór rz
Statement Wyrażenie tez Zapytanie rz
State Stan rz
Severe Błąd krytyczny rz


T


ANG POL Komentarz Część mowy
Task Zadanie rz
Tools Narzędzia rz
Template Szablon rz
Token Żeton rz
Truncated Skrócony też Obcięty prz


U


ANG POL Komentarz Część mowy
UI Intefejs Użytkownika rz
Undock Odepnij Menu cz
Update Aktualizuj W systemach kontroli wersji cz


V


ANG POL Komentarz Część mowy
Visual Wizualny prz
Validation Walidacja cz


W


ANG POL Komentarz Część mowy
Window Okno rz
Warning Ostrzeżenie rz


X


Y


Z


Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo